Bí-kok Lông-gia̍p Pō͘

Bí-kok Lông-gia̍p Pō͘ (United States Department of Agriculture) sī Bí-kok ê liân-pang hêng-chèng ki-koan, choan-bûn tī hoat-tián kiam chip-hêng koan-hē lông-sū, lîm-gia̍p, kap si̍t-phín ê liân-pang hoat-lu̍t.

Bí-kok Lông-gia̍p Pō͘
United States Department of Agriculture

Bí-kok Lông-gia̍p Pō͘ chóng-pō͘