Bó-gí

(Tùi Bú-gí choán--lâi)

Pē-bú-ōe sī 1 ê lâng chū chhut-sì khai-sí tiàm chhù-lāi-té só· ha̍k-si̍p ê ōe-gí. Pē-bú-ōe mā hông kiò-chò Tē-it ōe-gí he̍k-chiá sī bú-gí. Bó-gí chit ê tan-jī sī tùi Eng-gí mother tongue hoan-e̍k--ê kài-liām.

Chē-chē ê lâng khak tōa-hân liáu-āu ē o̍h Tē-jī ōe-gí. Oân-ná ū lâng chū sè-hàn siâng-sî o̍h 2 chióng í-siōng ê ōe-gí, te̍k-pia̍t sī pē-bú kóng bô kāng ōe ê sî-chūn, gín-á ū khó-lêng 1 pái o̍h 2 khoán oē.

Siang-koan ê bûn-chiuⁿSiu-kái