Bû-hān chek-jīm hoē-siā

(Tùi Bû-hān kong-si choán--lâi)

Bû-hān chek-jīm hoē-siā, ia̍h kiò bû-hān kong-si, sī sêng-oân he̍k-chiá kó͘-tong tùi kong-si hoat-lu̍t chek-jīm ài hù bû-hān chek-jīm ê kong-si hêng-sek. Siông-sē chiàu bô-kâng kok-ka ū bô kâng ê kui-tēng.