拍開主題選單

Bûn-pún (Eng-gí: text) tī bûn-ha̍k lí-lūn tang-tiong sī thang hō͘ lâng "tha̍k" ê mi̍h-kiāⁿ, chhan-chhiūⁿ bûn-ha̍k, lō͘-pâi, kiàn-tio̍k-bu̍t ê an-pâi hêng-sek, ho̍k-chong ê iūⁿ-sek lóng thang tòng chò bûn-pún lâi liáu-kái.