Bāng-á sī chò chhiūⁿ ná keh-á khoán ê châi-chit, kiam chit khoán châi-chit ê sán-phín. Bāng-á it-poaⁿ sī nńg-chit ê phang-chit-phín he̍k-chiá sī lī-ēng soh-á phah--chhut-lâi-ê mi̍h, ū-sî chi̍t kóa ngē-chit seⁿ chiâⁿ bāng-á khoán ê mi̍h-kiāⁿ mā hō chò bāng-á.

Filet de pêche DSC00630.JPG

Siong-koanSiu-kái