Bō-á ū pó-hō͘ lâng thâu, hoán-èng lâng ê tē-ūi, he̍k-chiá sī phòe-ha̍p tiûⁿ-ha̍p téng lō͘-iōng, m̄-nā sī ho̍k-chong chi̍t khoán, mā sī piáu-ta̍t sî-mo͘ ê mi̍h-kiāⁿ.

Bō-á

Chham-khó siu-kái

  • Valerie Steele, pian. (2004). "Hats, Women's". Encyclopedia of Clothing and Fashion. Charles Scribner's Sons. ISBN 0-684-31394-4. 
  • Valerie Steele, pian. (2004). "Hats, Men's". Encyclopedia of Clothing and Fashion. Charles Scribner's Sons. ISBN 0-684-31394-4.