Bah-so͘, nā hî-bah chò--ê kiò chò hî-so͘, sī chi̍t khoán bah-lūi chè-phín, chò-hoat sī kā bah chhiat chò iù-mi̍h-á kòe chìⁿ, ùi Tang-iûⁿ chi̍t kóa só͘-chāi ê chú-chia̍h chin tiāⁿ lī-ēng.

Hî-so͘

Kap bah-so͘ beh kâng, nā khah chho͘-si kiam chìⁿ khah bô thàu, chiō sī bah-hú ia̍h hî-hú.