Barbecue ("bá-bí-khiú") sī chi̍t khoán liāu-lí kiam chú-chia̍h ê hong-sek, sī kā chheⁿ-mi̍h khǹg tī sio hóe ia̍h hoat-jia̍t ê hang-bah-tiáⁿ téng-bin kòe hang.

Barbecue
Barbecue