Basque-gíBasque lâng ê giân-gí, in tī giân-gí-ha̍k siōng kap Au-chiu kî-tha gí-giân lóng bô bêng-hián ê koan-hē, sī chi̍t khoán tī sè-kài siōng ko͘-li̍p chûn-chāi ê giân-gí.

Kin-á-ji̍t tāi-iok chhun 27% ê Basque lâng koh ē-hiáu kóng chit khoán giân-gí.