Be-lú-toh khòng-bè-iá

Be-lú-toh khòng-bè-iá (eng. conveyor belt; ji̍t. ベルトコンベア) sī khòng-bè-iá ê chi̍t khoán. Chit thò bé-lu-toh khong-bé-ah hē-thóng hâm nn̄g-ê í-siōng ê phú-lih (pulley), chia phú-lih ē-tàng tńg-se̍h, lâi ūn-choán kho͘ tī in téng-bīn ê be-lú-toh.