Biāu-hō (廟號) sī Tiong-kok, Hân-kok kap Oa̍t-lâm kó͘-tāi kun-chú koè-sin í-āu, pa̍t-lâng tī thài-biō lāi-bīn chè-sū i ê sî-hāu hō͘ i khí ê miâ.