Black Lives Matter (ì-sù: "o͘-lâng ê sè-miā ū iàu-kín") sī tùi Hui-chiu-hē Bí-kok-lâng siā-lí hoat-tián chhut--lâi ê kok-chè-sèng ūn-tōng, te̍k-pia̍t hoán-tùi tùi o͘-lâng ê po̍k-le̍k kap chéng-cho̍k-chú-gī. In tiāⁿ khòng-gī Bí-kok kéng-chhat thâi-sí o͘-lâng ê tāi-chì.