Botnet chí 1 tīn nńg-thé ki-khì-mi̍h (bot) cho͘ ê bāng-lō͘ (net). Chit sû ē-iōng-tit chí jīm-hô bot ê cho͘-chit (chhiūⁿ IRC bot, iōng (distributed computing) nńg-thé siat ê tiān-náu bāng-lō͘), m̄-koh siāng chia̍p iōng lâi kí 1 tīn hông chiàm--khì jî-chhiáⁿ siū 1 ê chí-lēng tiong-sim khòng-chè tiâu ê phoà-siùⁿ tiān-náu. Chia ê tiān-náu it-poāⁿ hông koàn chhiūⁿ u-óng, chhâ-bé, āu-mn̂g (backdoor) téng-téng ê pháiⁿ-thé (malware). Botnet ê cho͘-chit-jîn (hō chò bo̍k-bot-chiá, bot herder) ū hoat-tō͘ hn̄g-hn̄g khòng-chè kui tīn, it-poaⁿ ūi tio̍h chò pháiⁿ tāi, chhiūⁿ kóng hoat tiān-chú pùn-sò (spam). Chí-lēng sù-siông sī keng-koè 1 ê IRC server ia̍h kong-kiōng ê IRC bāng lâi chhe-phài. Sin 1 tāi ê bot ē-hiáu chū-tōng sàu-biô (scan) in ê khoân-kéng, mā ē lī-iōng hē-thóng ê jio̍k-tiám (vulnerability) ia̍h bô la̍t ê bi̍t-bé kā ka-kī thoàⁿ kàu pa̍t-ūi.