Canada Pó-siú Tóng, mā kiò Tories, sī Canada ê liân-pang chèng-tóng. In sī 2003 nî ê sî-chūn chē-ê iū-e̍k chèng-tóng ha̍p chò-hóe kiàn-li̍p--ê.