Cardcaptor Sakura

Cardcaptor Sakura (カードキャプターさくら) sī iû CLAMP tì-chok ê chi̍t phō bàng-gà.

Kò͘-sū kán-kàiSiu-kái

Kò͘-sū kóng-su̍t 10-sòe ê Kinomoto Sakura táⁿ-khui in Lāu-pē só͘ chông ê mô͘-hoat-su, ì-gōa pá ū mô͘-hoat la̍t-liāng ê Clow Khah-phìⁿ sek-hòng.