Caucasus Chiàn-cheng sī 1817 nî chì 1864 nî ê chiàn-sū. Chham-chiàn ê sè-le̍k hâm Lō͘-se-a Tè-kok, Mingrelia Chhin-ông-kok, Guria Chhin-ông-kok, Caucasus Imam-kok, Circassia kap Svaneti Chhin-ông-kok. Chiàn-tiûⁿ tī leh Caucasus téng só͘-chāi.

Caucasus Chiàn-cheng
Sî-kan1817 nî - 1864 nî
Tē-tiám
Che sī chi̍t phiⁿ kap kun-sū siong-koan ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.