Chá-tǹg ngó͘-kok (Eng-gí: breakfast cereal), Eng-gí tiāⁿ kóng cereal ("Óa-im: "sí-lui-oh""), sī chi̍t lūi si̍t-phín, sī ngó͘-kok keng-kòe ka-kang ê sán-phín, tiāⁿ chò Se-iûⁿ-sek ê chá-tǹg.

Thàu gû-leng ê cereal