Cháiⁿ (digit), he̍k-chiá chéng-thâu (指頭), chńg-thâu, sī chē-chē chek-chui tōng-bu̍t sù-ki chīn-bóe ê pō͘-ūi. Tùi lâng kap lêng-tióng-lūi tōng-bu̍t lâi-kóng, ē-tàng hun chò chhiú-cháiⁿ kap kha-cháiⁿ nn̄g lūi.

Lâng ê cháiⁿSiu-kái

Chhiú-cháiⁿ Tōa-thâu-bú Jī-cháiⁿ Tiong-cháiⁿ Bóe-jī-cháiⁿ Bóe-cháiⁿ
Kha-cháiⁿ Tōa-pō͘-bú