Chái-siòng (宰相) sī tī kun-chú ē-té chú-chhî kok-chèng ê tiúⁿ-koaⁿ ia̍h tāi-sîn, sī chi̍t khoán kū-sek ê chèng-tī hâm-thâu, khah tùi-tâng ê hiān-tāi hêng-sek sī kiò chò siú-siòng, ia̍h ū chóng-lí téng chheng-ho͘.