Chân (giân-gú-ha̍k)

Chân (Eng-gí: stratum) tī giân-gí-ha̍k siōng sī chi̍t khoán giân-gí gōa-lâi he̍k-chiá tùi-gōa ê éng-hióng. Ē-chân (substratum) sī chí siong-tùi khah jio̍k-sè ê éng-hióng, téng-chân (superstratum) sī chí siong-tùi khah chiàm iu-sè ê éng-hióng. Lēng-gōa koh ū chiap-chân (adstratum), sī chí kap hū-kīn kûn-thé ê giân-gí chiap-chhio̍k, in chi kan iu-sè koan-hē put bêng-hián ê chêng-hêng.