Château (ho͘-im: [ʃɑto] "Óa-im: "siah-toh"") sī chi̍t-ê Hoat-gí tan-jī, khah ti̍t-chiap ê hoan-e̍k sī "siâⁿ", château it-poaⁿ sī hôa-cho̍k ê khiā-ke, chóng-sī tōa-sió bô it-tēng, ū tōa keng kiong-tiān ia̍h ū kau-gōa ê sè-keng pia̍t-chong.

Château de Ferrières, 1850 nî-tāi khí--ê.

Siong-koanSiu-kái

  • Schloss, ì-sù beh kâng ê Tek-gí tang-gí