Chèng-tī-thé (Eng-gí: polity) sī chí koh khoán chèng-tī si̍t-thé (political entity), sī chi̍t kûn jîn-bîn keng-kòe sin-hūn, chu-goân ê tōng-goân, kap chè-tō͘-hòa ê kai-chân lâi cho͘-chit ê chi̍p-thé liân-ha̍p.