Chó͘-sian (祖先) ê tēng-gī:

  1. Pē-bú sī chó͘-sian.
  2. Chó͘-sian ê pē-bú mā sī chó͘-sian.
  3. Tû-liáu téng-bīn nn̄g tiám, jīm-hô lâng lóng m̄ sī chó͘-sian.