Chóa-giap-á, he̍k-chiá kóng hôe-bûn-chiam, sī chi̍t khoán hông giap chóa ê mi̍h-kiāⁿ, it-poaⁿ sī kńg chò tn̂g-khoán pêⁿ-bîn kńg-lê-hêng ê thih-sòaⁿ.