Chóng-chú-kàu (總主教), ia̍h chong-chú-kàu (宗主教) kap bo̍k-siú (牧首), sī si̍t-si chú-kàu chè-tō͘ ê Ki-tok-kàu chong-phài ê chi̍t chióng sèng-chit-chiá ê chit-chheng.