Chú-hū (主婦; Eng-bûn: housewife), iā hō-chò ka-têng chú-hū (家庭主婦), sī tī chhù-lāi choan-chit chiàu-kò͘ ka-têng ê í-hun cha-bó͘-lâng.

Good Housekeeping (Bí-kok ê cha̍p-chì)