Gerris by webrunner.JPG

Chúi-báng-á (hàn-jī: 水蠓仔), mā hō-chò chúi-tāu-iû (水豆油) iáu sī chúi-bé (水馬), sī chi̍t khoán ē-sái tī chúi-bīn ku̍t-tín-tāng ê thâng-á.