Chúi-chéng (水腫) sī jîn-thé phôe-hā khang-khiuⁿ in-ūi thé-e̍k ī-siông tui-chek só͘ chhut-hiān ê tiòng-toā chèng-thâu. Chō-sêng chit-khoán chèng-thâu ê chú-iàu goân-in sī hiat-e̍k ia̍h-sī lîm-pa sûn-khoân hôe-liû put-sūn, êng-ióng put-liông téng-téng.

Chúi-chéng