Tē-lí siōng "chúi-tō" mā chí chúi-lō͘.

Chúi-tō (水道) sī chúi ê kiong-kip kap chhú-lí ê siat-si kap î-chhî siat-si ê sū-gia̍p. Chúi-kóng sī chú-iàu sàng chúi ê lō͘-sòaⁿ.

Siong-koan siu-kái