Chúi-lō͘ ū khó-lêng sī:

  • he̍k-chiá-sī khe tī tē-chiūⁿ teh lâu ê kò͘-tēng lō͘-sòaⁿ.
  • Chúi-lō͘ (kau-thong), lī-iōng , khe he̍k-chiá-sī hái lâi kiâⁿ-chûn, thang chài lâng mā thang sàng hòe, chit-khóan kau-thong lō͘-sòaⁿ mā kiò-chò chúi-lō͘.