Chû-khì

(Tùi Chû-sèng choán--lâi)
Koan-hē chi̍t lūi thô͘-chio̍h châi-liāu khòaⁿ hûi.

Chû-khì (Eng-gí: magnetism) ia̍h chû-sèng, sī chi̍t lūi bu̍t-lí hiān-siōng, keng-kòe chû-tiûⁿ chok-iōng.