Chēng-bu̍t

Chēng-bu̍t sī chi̍t khoán gē-su̍t chok-phín, it-poaⁿ só͘ piáu-hiān--ê sī bē tín-tāng ê mi̍h. Thoân-thóng chēng-bu̍t sī kòe-ōe ê chhòng-chok, mā thang kóng chēng-bu̍t-ōe. Kīn-taⁿ ia̍h ū saⁿ-lām mûi-châi he̍k-chiá sī li̍p-thé ê hêng-sek.

Pieter Claesz ê chēng-bu̍t-ōe, Chēng-bu̍t kap ga̍k-khì.