Chū-iû-lâng-chú-gī

(Tùi Chū-iû-chì-siōng-lūn choán--lâi)

Chū-iû-lâng-chú-gī (Eng-gí: libertarianism), iā ū chū-iû-chì-siōng-chú-gī (-至上-), chū-iû-ì-chì-chú-gī (-意志-) téng khoán hoan-e̍k, sī tiōng-sī kò-jîn chū-iû ê chi̍t khoán chèng-tī su-sióng. In it-poaⁿ hoán-tùi kok-ka he̍k-chiá chèng-hú tùi kò-jîn khoân-lī kap soán-te̍k ê hông-hāi.

Gí-goân siu-kái

Tī Eng-gí, tāi-seng chhut-hiān ê iōng-gí libertarian, sī 1789 nî William Belsham tī i koan-hē hêng-jî-siōng-ha̍k lí-lō͘ ê libertarianism khài-liām ê bûn-chiuⁿ lāi-bīn ēng--tio̍h-ê.[1]

Siōng-bô chêng 1796 nî khí, libertarian tō hông ēng lâi piáu-sī chū-iû ê pò-iông-chiá, te̍k-pia̍t sī ùi chèng-tī kap siā-hōe hun-iá tang-tiong teh sú-iōng.[2]

Chham-chiàu siu-kái

  1. William Belsham (1789). Essays. C. Dilly. p. 11Original from the University of Michigan, digitized May 21, 2007 
  2. OED November 2010 edition