Chū-iû chhàng-bī (自由藏沬; freediving) sī bô chah jīm-hô chúi-té khong-khì kiong-èng siat-pī, oân-choân oá-khò ho͘-khip kap kìm-khùi lâi chìn-hêng ê chhàng-bī oa̍h-tāng.

Chū-iû chhàng-bī