Chū-jiân giân-gú chhú-lí

Chū-jiân giân-gú chhú-lí (Eng-gí: natural language processing) sī sio̍k-î Jîn-kang tì-hūi kap Gú-giân-ha̍k ê chi̍t-ê būn-chi Ha̍k-kho. Chū-jiân gú-giân chhú-lí ê bo̍k-pio sī beh hō• Tiān-náu liáu-kái jîn-lūi ê gú-giân kap ē-thang hō• Tiān-náu chū-tāng lâi sán-seng lán lâng ē-táng thiaⁿ ū ê ōe.

An automated online assistant providing customer service on a web page, an example of an application where natural language processing is a major component[1]

Tsù-kái siu-kái

  1. Kongthon, Alisa; Sangkeettrakarn, Chatchawal; Kongyoung, Sarawoot; Haruechaiyasak, Choochart (October 27–30, 2009). "Implementing an online help desk system based on conversational agent". Proceedings of the International Conference on Management of Emergent Digital Eco Systems - MEDES '09. MEDES '09: The International Conference on Management of Emergent Digital EcoSystems. France: ACM. p. 450. doi:10.1145/1643823.1643908. ISBN 9781605588292.