Champasak Ông-kok

Champasak Ông-kok sī chi̍t-ê Láu-o ông-kok, chū 1713 nî kè-sio̍k chì 1946 nî.

Champasak Ông-kok sī tùi Lan Xang hun-lia̍t chhut-lâi ê, i ê siú-to͘ sī Champasak.