Chan-bûn Hoat-tiān-chhiúⁿ

Chan-bûn Hoat-tiān-chhiúⁿ (曾文發電廠) sī Tâi-oân Tiān-le̍k Kong-si ê chi̍t chō chúi-le̍k hoat-tiān-chhiúⁿ, ūi-tī Tâi-oânKa-gī-koān Toā-po͘-hiong kap Tâi-lâm-chhī Lâm-se-khu kau-kài ê Chan-bûn-khe khe-thâu, sī lī-iōng Chan-bûn Chúi-khò͘ ê thiok-chúi hoat-tiān ê chúi-khò͘-sek hoat-tiān-chhiúⁿ. Chong-tì iông-liōng sī 5-bān chhian-oá, sī bo̍k-chiân Tâi-oân lâm-pō͘ ûi-it ê toā-hêng chúi-le̍k hoat-tiān-chhiúⁿ.

Ùi Chan-bûn Chú-khò͘ toā-pà khoàⁿ chan-bûn Hoat-tiān-chiúⁿ.