Cheng-thàm (偵探) sī hū-chek tiau-cha àn-chêng ê chit-gia̍p tiau-cha-goân, pau-hâm hêng-kéng kah teng-sìn-siā. Choan-bûn tiau-cha hōan-chōe, gōa-gū, chhōe-lâng iáu-ū pì-bi̍t téng-téng ê gia̍p-bū chióng-lūi.

bûn-ha̍k chok-phín lāi-bīn, ū chin choē sió-soat ê chú-kak lóng sī cheng-thàm, hō-chòe chhui-lí sió-soat.

Siong-koan siu-kái