Chhâi-hông sī chi̍t khoán chhiú-gē, lī-iōng chiam kap sòaⁿ lâi kā pò͘-liāu, phoê-liāu, sok-ka-pò͘ thīⁿ chò-hòe. Hiān-tāi kang-gia̍p-hòa ê chhâi-hông it-poaⁿ sī lī-iōng ke-khì teh chòe seng-sán.

Chhâi-hông kang-tiûⁿ.

Siong-koan hāng-bo̍kSiu-kái