Chiam sī óa sún-á-hêng ê kò͘-chō, it-poaⁿ kóng ê chiam, chi̍t chióng sī ū chhah ji̍p pa̍t hāng mi̍h ê lō͘-iōng, khoán-sek ū chhan-chhiūⁿ pín-chiam, pâng-chiam, chhia-chiam, chù-siā-chiam téng-téng; mā ū-ê sī kî-tha lō͘-iōng, pí-lūn sî-cheng ê chiam, ia̍h chí-lâm-chiam téng khoán.

1 ki pín-chiam