Pâng-chiam[1] sī ēng beh thīⁿ mi̍h ê chiam, phó͘-thong ê khoán-sek sī kim-sio̍k chè-phín, chi̍t-pêng sī chiam-thâu ē-tàng thòng kòe pò͘-liāu téng châi-chit; koh chi̍t-pêng sī chiam-khang, thang chhng beh thīⁿ mi̍h ê sòaⁿ.

A depiction of needle.JPG

Chham-chiàuSiu-kái

  1. Ogawa Naoyosi, pian. (1931). "縫針". Tai-Nichi Dai Jiten 臺日大辭典 [Tâi-Ji̍t Tōa Sû-tián] (ēng Ji̍t-pún-gí).