Chù-siā-chiam sī khang-khak ê kóng hêng chiam, chiap tī siā-tâng thâu. Chù-siā sî siā-chiam chhà ji̍p phôe-hā, su-sàng io̍h-che he̍k-chiá sī thiu-hoeh.

Bô-kâng chhùn-chhioh ê chù-siā-chiam.