Chhêng, siông (Hàn-jī: 松, Pinaceae) sī chhêng kho (松科) si̍t-but--ê thóng-chheng. Chit-khoán chhiū--ê hio̍h-á seⁿ-chò chiam kāng-khoán.

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ m̄-sī teh kóng Chhêng-á.