Chhí

(Tùi Chhú choán--lâi)

Chhí (chhú, chhír) sī chi̍t-kóa Rodentia-ba̍k ê chhī-leng tōng-bu̍t ê thong-chheng, ū chhan-chhiūⁿ Mus,Rattus, phòng-chhí (Sciuridae) téng-téng. Ū chi̍t pō͘-hūn khah phó͘-phiàn ê chhí hōng kiò chò niáu-chhí.

Rattus norvegicus