Chhī-khu kái-chèng (市區改正) sī Tâi-oân tī 1895 nî kàu 1925 nî kî-kan, iû Tâi-oân Chóng-tok-hú chiam-tùi Tâi-oân ê toā-sè siâⁿ-chhī só͘ gián-gí ê to͘-chhī keng-sin kè-ōe. 1930 nî-tāi, chhī-khu kái-chèng kè-ōe kái-miâ chò to͘-chhī kè-ōe.

1911 nî ê Tâi-lâm chhī-khu kái-chèng kè-ōe tô͘