Chhiò-khoe gē-jîn sī choan-bûn ín chiòng-jîn ài-chhiò lâi gû-lo̍k--lâng ê kioh. Ū choan-bûn chò hì ê ián-oân, mā ū chú-chhî ia̍h chham-ka chiat-bo̍k ê gē-jîn, koh ū choan-bûn ê kóng-chhiò-sian.