Chhiûⁿ-bî Chiàn-cheng

Chhiûⁿ-bî Chiàn-cheng (Eng-gí: Wars of the Roses) sī Eng-lân ê chi̍t liân-sòa lōe-chiàn, sī ūi khòng-chè Eng-lân ông-ūi jiá khí ê chiàn-sū. Sio-chiàn ê siang-pêng sī Plantagenet Ông-ka ê nn̄g phài hun-ki: York Ông-ka (ēng pe̍h-sek chhiûⁿ-bî chò kì-hō) kap Lancaster Ông-ka (ēng âng-sek chhiûⁿ-bî). Chiàn-sū chú-iàu tùi 1455 nî kè-sio̍k kàu 1487 nî, chóng-sī in siang pêng tī che sî-kan chiân-āu oa-ná ū chhiong-tu̍t.