Chhiū-leng-thn̂g (樹乳糖, -ni-) sī chi̍t chióng ē-ēng pō͘, bē-ēng thun lo̍h-khì ê hiu-hân si̍t-phín. I ê chú-iàu sêng-hūn chiū-sī chhiū-leng.

Chhiū-leng-thn̂g.