Chhin-chiâⁿ (親情) sī ióng-iú hiat-iân ia̍h-sī hun-in koan-hē ê lâng, iā thang hō-chò chhin-lâng (親儂), chhin-sio̍k (親屬) ia̍h-sī chhin-cho̍k (親族).