Hun-in (婚姻), ia̍h sī kiat-hun (結婚), sī lâng tī siā-hoē-siōng ê chi̍t khoán liân-ha̍p, sī sán-seng chhin-sio̍k koan-hē ê chi̍t chióng hong-sek.